داوسان چرچ

داوسان چرچ

دکتر داوسان چرچ (متولد سال 1956) در آفریقای جنوبی، نویسنده ای است که برنده جوایز پرفروش ترین کتاب برای کتاب، "Genie in Your Genes"، به عنوان موفقیت در زمینه اپی ژنتیک مورد استقبال قرار گرفته است. وی مقالات علمی متعددی با تمرکز بر مکانیزم قابل توجه خوددرمانی منتشر کرده است.

کتاب های داوسان چرچ

از ذهن تا ماده