جاناتان کات

جاناتان کات

 جاناتان کات یک ویراستار کمک در Rolling Stone است و برای New York Times و New Yorker می نوسید. او نویسنده 19 کتاب، از جمله Pipers at the Gates of Dawn: Wisdom of ادبیات کودکان و روزهایی که به خاطر خواهم آورد: گذراندن زمان با جان و یوکو است.

کتاب های جاناتان کات