دیوید اچ بارلو

دیوید اچ بارلو

دکتر دیوید اچ بارلو، استاد روانشناسی و روانپزشکی برجسته و بنیانگذار مرکز اضطراب و اختلالات مرتبط در دانشگاه بوستون است. دکتر بارلو بیش از 600 مقاله و بیش از 75 کتاب و دفترچه بالینی منتشر کرده است، که بیشتر در حوزه طبیعت و معالجه اختلالات عاطفی و روش تحقیق بالینی می باشد.

کتاب های دیوید اچ بارلو