جاشوا مور

جاشوا مور

جوشوا مور نویسنده تحسین برانگیز یک سری کتاب در مورد ترک معنادار و درک نفس واقعی است. وی فعالیت های حرفه ای و بیشتر زندگی خود را به تحقیق در مورد این موضوع و آموزش دیگران که در جستجوی یافتن تعادل در زندگی خود هستند اختصاص داده است.

کتاب های جاشوا مور