سخن

انتشارات سخن

کتاب های انتشارات سخن

دو قرن سکوت


رستاخیز کلمات


در هرگز و همیشه انسان


حالات و مقامات م.امید


تاریخ بیهقی


مفلس کیمیا فروش


درویش ستیهنده


شعر معاصر عرب


با مادرم همراه


زبان شعر در نثر صوفیه


روزگاران


نسیمی از بخارا


عیسی،پسر انسان


پیامبر و باغ پیامبر


ماسه و کف و خدایان زمین