شهرستان ادب

انتشارات شهرستان ادب

کتاب های انتشارات شهرستان ادب

فصل توت های سفید


شناخت نامه فرید


روح الله


معجزه معلق


شکینا


سبیلیات


شبیه


گرگ دریا


آن زن مرا صدا کرد


غمسوزی


روزگار فراموش شده


هزار و یک جشن


شب های بی ستاره


باغ خرمالو


پس از بیست سال


قاف


تا کی اسیر قلاب؟


هشت رود


ایران شهر 4


ایران شهر 5


دقایق


پیراهن آبی


۱۳۷۵


مرتد


عصرهای آبان


طیران


ناگزیر


هنوز باران است


راننده رئیس جمهور


خزان و خاکستر


طف نامه


سیمرغ را با قاف می نویسم


آنک بهار


همه


غزلیات بیدل


یک فصل در کوبیسم


رویای فالاچی


وضعیت بی عاری


ایران شهر 2


عشق سوزان است


روی سیم تار


پیاده ها


به نام یونس


آواز بلند


شاخ دماغی ها


موهای تو خانه ماهی هاست


وقتی دلی


محرمانه میلان


از پنجره آپارتمان


رخصت


یک تکه ابر


یک چمدان بهار


زخم انار


رو به رو


ایران شهر 3


ایران شهر 1


سوره آفلین


تشریف


نعلین های آلبالویی


همیشه باران


زیر سر کوه


شاه کشی


به نقش گلیم


پرتاب


خواب پلنگ


ابدی


پست طهران


هیاهو


آیینه کاری سکوت


دارم می رسم جان جان


از تو چه پنهان


مواجهه


هنوز از عشق می گویند


چرخ های پنچر


در کلماتم باران می بارد


هفت سین در بهمن ماه


ملاحظات


بی چشمداشت


سفر بمباران


فاطو و پری دریایی


بی تو نبودن


مرور پنجره ها


نشانه های صبح


بهانه ها


عاشقی به سبک ونگوگ


وقت معلوم


بی کتابی


از آخر مجلس


یادآوری


برهنه در برهوت


به: شکوفه سیب


واژه های بازیگوش


قطاری از کلمات


تحریر دیوانگی


صدای بهتر زخم


بیدهای بی مجنون


صحن فیروزه


سالهای بی ترانگی


سزاوار


چاپ بیروت


حاشا


روز داوری


رمق


نقل گیتی


چمدانت چه قدر جا دارد


مرا صدا کردی؟


فرصت فراموشی


پری روز


حوای سرگردان


تفنگ بادی


پرچم صلح


نماندن


واژگان واژگون


سدا


تماشایی


آتش گردان


خانه ی مغایرت


رجزمویه


چمدان های قدیمی


غزل هزاره ای دیگر


فرشته مهر


سرم به شانه تو فکر می کند


روح اندوهگین یک شاعر


گشایش


دیگر


پیشواز


تا همین غزل


بهار خواب


لحظه های بی ملاحظه


کابوس شاخه های شکسته


واقعه


بعد از بنفشه ای که نیامد


قرار مهنا


به رنگ درنگ


بی نقابی


از آینه تا ماه


سفرنامه با صاد


6410 روز تنهایی


نشانی روی آب و رد کبوترها


هم قفسان


خط مرزی


هیس! گل ها خواب اند


ویلای کاکایی ها


چشم های سبز هی هو ها ما


آوازهای روسی


راهبندان


غروب پا به ماه


قرار


جشن باغ صدری


گاهی حواست نیست


کاکاپو


در چهار راه بهار نارنج


در پیراهن اردیبهشت


بی خبری ها


ناخوانده


مرز ما عشق است


غزل زندگی کنیم


چقدر پنجره


جمجمه ات را قرض بده برادر


دیلمزاد


زغال سرخ


موسیقی نواحی جان


دخیل هفتم


خبرهای خوب


شاید به جا آوردی


منا منهای بسیاران


باغ وحش


تخران


به تماشا رسیدن


قوش


گل فروش مسلمان


ناحماسه


دهلی ستاره بود


دست خون


گلنفسی ها


مادربزرگ پیام مرده


خواب نما


کهکشان چهره ها


سکوت کاه گلی


به هم رسیدن در میانسی


مثل یک درخت


صبح زود


موج فرشته


یک دشت دویدن


رودخوانی


جلسه شعر


ولی دوشنبه آره


باغ در حصار مصائب


عاشقانه های پسر نوح


صبح بنارس