شهرستان ادب

انتشارات شهرستان ادب

کتاب های انتشارات شهرستان ادب

از پنجره آپارتمان


رخصت


یک تکه ابر


زخم انار


سوره آفلین


تشریف


ایران شهر 3


ایران شهر 1


ایران شهر 2


نعلین های آلبالویی


به نقش گلیم


پرتاب


خواب پلنگ


پست طهران


دارم می رسم جان جان


از تو چه پنهان


چرخ های پنچر


ملاحظات


فاطو و پری دریایی


مرور پنجره ها


شاخ دماغی ها


نشانه های صبح


پس از بیست سال


به نام یونس


وقت معلوم


موهای تو خانه ماهی هاست


وقتی دلی


از آخر مجلس


باغ خرمالو


آن جا که نامی نیست


یک فصل در کوبیسم


قطاری از کلمات


رویای فالاچی


واژه های بازیگوش


تحریر دیوانگی


سدا


هیاهو


روی سیم تار


چاپ بیروت


صدای بهتر زخم


بیدهای بی مجنون


سالهای بی ترانگی


سزاوار


صحن فیروزه


روز داوری


رمق


نقل گیتی


چمدانت چه قدر جا دارد


مرا صدا کردی؟


حاشا


فرصت فراموشی


هنوز از عشق می گویند


نماندن


تفنگ بادی


پری روز


حوای سرگردان


پرچم صلح


وضعیت بی عاری


واژگان واژگون


پیاده ها


بی چشمداشت


شاه کشی


شب های بی ستاره


تماشایی


آتش گردان


ابدی


خانه ی مغایرت


رجزمویه


چمدان های قدیمی


غزل هزاره ای دیگر


آواز بلند


بی کتابی


قاف


روح اندوهگین یک شاعر


آیینه کاری سکوت


بهار خواب


از پیله تا پروانگی


لحظه های بی ملاحظه


گشایش


دیگر


واقعه


پیشواز


تا همین غزل


کابوس شاخه های شکسته


مواجهه


بعد از بنفشه ای که نیامد


قرار مهنا


از آینه تا ماه


سفرنامه با صاد


به رنگ درنگ


بی نقابی


نشانی روی آب و رد کبوترها


6410 روز تنهایی


هم قفسان


خط مرزی


هیس! گل ها خواب اند


ویلای کاکایی ها


در کلماتم باران می بارد


رو به رو


هفت سین در بهمن ماه


چشم های سبز هی هو ها ما


آوازهای روسی


راهبندان


غروب پا به ماه


جشن باغ صدری


قرار


گاهی حواست نیست


کاکاپو


در چهار راه بهار نارنج


در پیراهن اردیبهشت


زیر سر کوه


بی خبری ها


ناخوانده


بهانه ها


غزل زندگی کنیم


مرز ما عشق است


چقدر پنجره


جمجمه ات را قرض بده برادر


دیلمزاد


زغال سرخ


موسیقی نواحی جان


دخیل هفتم


خبرهای خوب


شاید به جا آوردی


یک چمدان بهار


منا منهای بسیاران


باغ وحش


به تماشا رسیدن


قوش


سفر بمباران


بی تو نبودن


گل فروش مسلمان


دست خون


گلنفسی ها


مادربزرگ پیام مرده


خواب نما


کهکشان چهره ها


سکوت کاه گلی


به هم رسیدن در میانسی


موج فرشته


صبح زود


یک دشت دویدن


رودخوانی


ولی دوشنبه آره


دهلی ستاره بود


باغ در حصار مصائب


تخران


عاشقانه های پسر نوح


همیشه باران


صبح بنارس