شهرستان ادب

انتشارات شهرستان ادب

کتاب های انتشارات شهرستان ادب

غزلیات بیدل


پس از بیست سال


باغ خرمالو


از پنجره آپارتمان


رخصت


یک تکه ابر


زخم انار


سوره آفلین


تشریف


ایران شهر 3


ایران شهر 1


ایران شهر 2


نعلین های آلبالویی


به نقش گلیم


پرتاب


خواب پلنگ


هیاهو


پست طهران


دارم می رسم جان جان


از تو چه پنهان


چرخ های پنچر


ملاحظات


فاطو و پری دریایی


مرور پنجره ها


شاخ دماغی ها


نشانه های صبح


به نام یونس


عاشقی به سبک ونگوگ


وقت معلوم


موهای تو خانه ماهی هاست


وقتی دلی


از آخر مجلس


قاف


آن جا که نامی نیست


یک فصل در کوبیسم


رویای فالاچی


قطاری از کلمات


واژه های بازیگوش


تحریر دیوانگی


روی سیم تار


چاپ بیروت


صدای بهتر زخم


بیدهای بی مجنون


سالهای بی ترانگی


سزاوار


روز داوری


رمق


نقل گیتی


حاشا


صحن فیروزه


چمدانت چه قدر جا دارد


مرا صدا کردی؟


فرصت فراموشی


پری روز


حوای سرگردان


تفنگ بادی


نماندن


پرچم صلح


هنوز از عشق می گویند


وضعیت بی عاری


واژگان واژگون


پیاده ها


سدا


بی چشمداشت


شاه کشی


شب های بی ستاره


تماشایی


آتش گردان


خانه ی مغایرت


ابدی


رجزمویه


غزل هزاره ای دیگر


چمدان های قدیمی


آواز بلند


بی کتابی


روح اندوهگین یک شاعر


آیینه کاری سکوت


از پیله تا پروانگی


بهار خواب


لحظه های بی ملاحظه


گشایش


دیگر


پیشواز


تا همین غزل


کابوس شاخه های شکسته


واقعه


مواجهه


از آینه تا ماه


سفرنامه با صاد


بعد از بنفشه ای که نیامد


قرار مهنا


هیس! گل ها خواب اند


به رنگ درنگ


بی نقابی


6410 روز تنهایی


نشانی روی آب و رد کبوترها


ویلای کاکایی ها


هم قفسان


خط مرزی


در کلماتم باران می بارد


رو به رو


هفت سین در بهمن ماه


چشم های سبز هی هو ها ما


آوازهای روسی


راهبندان


غروب پا به ماه


قرار


جشن باغ صدری


گاهی حواست نیست


کاکاپو


در چهار راه بهار نارنج


در پیراهن اردیبهشت


زیر سر کوه


بی خبری ها


ناخوانده


بهانه ها


غزل زندگی کنیم


مرز ما عشق است


چقدر پنجره


جمجمه ات را قرض بده برادر


دیلمزاد


زغال سرخ


موسیقی نواحی جان


دخیل هفتم


خبرهای خوب


شاید به جا آوردی


منا منهای بسیاران


باغ وحش


یک چمدان بهار


به تماشا رسیدن


قوش


بی تو نبودن


سفر بمباران


گل فروش مسلمان


دست خون


گلنفسی ها


مادربزرگ پیام مرده


خواب نما


کهکشان چهره ها


سکوت کاه گلی


به هم رسیدن در میانسی


صبح زود


موج فرشته


یک دشت دویدن


رودخوانی


ولی دوشنبه آره


دهلی ستاره بود


باغ در حصار مصائب


تخران


عاشقانه های پسر نوح


همیشه باران


صبح بنارس