شهرستان ادب

انتشارات شهرستان ادب

کتاب های انتشارات شهرستان ادب

تا کی اسیر قلاب؟


هشت رود


ایران شهر 4


ایران شهر 5


دقایق


پیراهن آبی


۱۳۷۵


مرتد


عصرهای آبان


طیران


ناگزیر


هنوز باران است


راننده رئیس جمهور


خزان و خاکستر


طف نامه


سیمرغ را با قاف می نویسم


آنک بهار


همه


غزلیات بیدل


یک فصل در کوبیسم


رویای فالاچی


وضعیت بی عاری


ایران شهر 2


عشق سوزان است


پیاده ها


به نام یونس


آواز بلند


پس از بیست سال


وقتی دلی


باغ خرمالو


محرمانه میلان


از پنجره آپارتمان


رخصت


یک تکه ابر


یک چمدان بهار


زخم انار


رو به رو


سوره آفلین


تشریف


ایران شهر 3


ایران شهر 1


نعلین های آلبالویی


همیشه باران


زیر سر کوه


به نقش گلیم


ابدی


پرتاب


خواب پلنگ


پست طهران


هیاهو


دارم می رسم جان جان


آیینه کاری سکوت


از تو چه پنهان


مواجهه


چرخ های پنچر


هنوز از عشق می گویند


در کلماتم باران می بارد


هفت سین در بهمن ماه


ملاحظات


بی چشمداشت


فاطو و پری دریایی


سفر بمباران


بی تو نبودن


مرور پنجره ها


شاخ دماغی ها


نشانه های صبح


بهانه ها


عاشقی به سبک ونگوگ


وقت معلوم


موهای تو خانه ماهی هاست


از آخر مجلس


قاف


واژه های بازیگوش


آن جا که نامی نیست


قطاری از کلمات


تحریر دیوانگی


روی سیم تار


صدای بهتر زخم


بیدهای بی مجنون


سالهای بی ترانگی


سزاوار


چاپ بیروت


حاشا


روز داوری


صحن فیروزه


رمق


نقل گیتی


چمدانت چه قدر جا دارد


مرا صدا کردی؟


فرصت فراموشی


پری روز


حوای سرگردان


تفنگ بادی


پرچم صلح


نماندن


واژگان واژگون


سدا


شاه کشی


شب های بی ستاره


تماشایی


آتش گردان


خانه ی مغایرت


رجزمویه


چمدان های قدیمی


غزل هزاره ای دیگر


بی کتابی


روح اندوهگین یک شاعر


گشایش


دیگر


پیشواز


تا همین غزل


کابوس شاخه های شکسته


بهار خواب


از پیله تا پروانگی


واقعه


لحظه های بی ملاحظه


از آینه تا ماه


سفرنامه با صاد


بعد از بنفشه ای که نیامد


قرار مهنا


بی نقابی


هیس! گل ها خواب اند


به رنگ درنگ


6410 روز تنهایی


نشانی روی آب و رد کبوترها


هم قفسان


خط مرزی


ویلای کاکایی ها


چشم های سبز هی هو ها ما


آوازهای روسی


راهبندان


غروب پا به ماه


جشن باغ صدری


قرار


گاهی حواست نیست


کاکاپو


در چهار راه بهار نارنج


در پیراهن اردیبهشت


بی خبری ها


ناخوانده


غزل زندگی کنیم


مرز ما عشق است


چقدر پنجره


جمجمه ات را قرض بده برادر


دیلمزاد


زغال سرخ


موسیقی نواحی جان


دخیل هفتم


خبرهای خوب


شاید به جا آوردی


منا منهای بسیاران


باغ وحش


تخران


به تماشا رسیدن


قوش


گل فروش مسلمان


دهلی ستاره بود


دست خون


گلنفسی ها


مادربزرگ پیام مرده


خواب نما


کهکشان چهره ها


سکوت کاه گلی


به هم رسیدن در میانسی


صبح زود


موج فرشته


یک دشت دویدن


رودخوانی


جلسه شعر


ولی دوشنبه آره


باغ در حصار مصائب


عاشقانه های پسر نوح


صبح بنارس