سیب سرخ

انتشارات سیب سرخ

کتاب های انتشارات سیب سرخ

گرگ های رام


قرار بر شکفتن میخک بود


زن رفت تا مترسک باشد


نمی بخشمت


ماتروشکا


مترسکی در مترو


بهشت خیابان ششم


مترسنگ


دنیای زیتون


از لابه لای سرنوشت ها


شاید برگردم


اخلاق ساد


غیاب و از هم پاشیدگی معنا


کپور در آب های سیاه


س مثل سارا


یک سر و هزار صدا


امروز دوشنبه نیست


زیبایی


پیامبر درخت ها


مولد


فانوس و آینه


عاشق که باشی


زخم بر روشنای صورت


عاشقانه های رنوی پیر قرمز


گل های یک روزه


زن ها به آسمان نگاه می کنند


دو مادر


ذکر


دمعشقیات


27شعر عاشقانه و شعرهای دیگر


نمکخون


خانم فنوباربیتال


مصر و شکر


درخت های باران دیده


تاجریزی خاکستر


نام دیگر دوزخ


مدیترانه


امضای مستقبل


اصلا هم ناگهان نبود


زمان با دست های من


پرنده چیدن


درختان آهسته نمی میرند


کوتاه از کودتای کلمات


فرشته هایی از فلز


کبودی همه سپیدی ها


بر ویرانه های فعل


این چنین رد کفش های من


سایه ای بدون بدن


آسیمه سر


کودتآه


صدای برف کوچ


کیش رخ


ما نیستیم...


زنگار


ایگموو


نمایش نامه های من و مامت