سیب سرخ

انتشارات سیب سرخ

کتاب های انتشارات سیب سرخ

تو مثل موج می مانی


نا بودن


دیم


رستگاری سفید


مثل خاری در کف باد


نوری به سلولم می تابد


نیمی از من تو را نمی خواهد


این همه قار از کجا می آید


بوهمی ها


در بر مادرش


دماوند نامگ


دنیای قزقزایی


روزهای هال اشتات


خانه ی اشباح


همچون شرابی دیرسال


تعلیم نفس کشیدن


من هیولا


هزینه ی گفت و گو


ژن جغد شب


شکل ناهندسی در جهان هندسی


سر نثار


اینجا هیچ کس نگاهم نمی کند


افکار یک کارتن خواب


وارث باد پاییزی


مرداب پیر


سرخی بعد از سحرگه


جان با پهنا


آرزوی عمان


هفت تیر، ساعت نه


ندارد


لاکان در بودوآ


عشق و دو پا بیش تر


دیالکتیک منفی آدورنو


با من از نرگس ها بگو


اخلاق ساد


گرگ های رام


قرار بر شکفتن میخک بود


زن رفت تا مترسک باشد


نمی بخشمت


ماتروشکا


مترسکی در مترو


بهشت خیابان ششم


مترسنگ


دنیای زیتون


از لابه لای سرنوشت ها


شاید برگردم


غیاب و از هم پاشیدگی معنا


بیتی که گشاده شد در آن کو


کپور در آب های سیاه


زن ها به آسمان نگاه می کنند


دو مادر


27شعر عاشقانه و شعرهای دیگر


نمکخون


س مثل سارا


عاشقانه های رنوی پیر قرمز


یک سر و هزار صدا


گل های یک روزه


امروز دوشنبه نیست


زیبایی


پیامبر درخت ها


مولد


فانوس و آینه


عاشق که باشی


ذکر


مصر و شکر


دمعشقیات


درخت های باران دیده


نام دیگر دوزخ


تاجریزی خاکستر


اصلا هم ناگهان نبود


زمان با دست های من


سایه ای بدون بدن


آسیمه سر


صدای برف کوچ


کیش رخ


ما نیستیم...


مدیترانه


پرنده چیدن


امضای مستقبل


کوتاه از کودتای کلمات


کبودی همه سپیدی ها


کودتآه


زنگار


ایگموو


نمایش نامه های من و مامت


اپرانامه تریستان و ایزولده