سیب سرخ

انتشارات سیب سرخ

کتاب های انتشارات سیب سرخ

غیاب و از هم پاشیدگی معنا


بیتی که گشاده شد در آن کو


کپور در آب های سیاه


ذکر


یک سر و هزار صدا


عاشقانه های رنوی پیر قرمز


گل های یک روزه


س مثل سارا


امروز دوشنبه نیست


زیبایی


پیامبر درخت ها


مولد


فانوس و آینه


عاشق که باشی


زخم بر روشنای صورت


رکاب زدن با دوچرخه در پاییز


زن ها به آسمان نگاه می کنند


دو مادر


دمعشقیات


27شعر عاشقانه و شعرهای دیگر


نمکخون


فاصله ای به اندازه ی سه اینچ


مصر و شکر


خانم فنوباربیتال


درخت های باران دیده


دورنمای زمستانی با یک سگ


نام دیگر دوزخ


تاجریزی خاکستر


درختان آهسته نمی میرند


کوتاه از کودتای کلمات


فرشته هایی از فلز


کبودی همه سپیدی ها


اصلا هم ناگهان نبود


زمان با دست های من


این چنین رد کفش های من


بر ویرانه های فعل


سایه ای بدون بدن


آسیمه سر


کودتآه


صدای برف کوچ


کیش رخ


ما نیستیم...


زنگار


ایگموو


پرنده چیدن


مدیترانه


امضای مستقبل


نمایش نامه های من و مامت


اپرانامه تریستان و ایزولده