سیب سرخ

انتشارات سیب سرخ

کتاب های انتشارات سیب سرخ

وارث باد پاییزی


مرداب پیر


سرخی بعد از سحرگه


جان با پهنا


آرزوی عمان


هفت تیر، ساعت نه


ندارد


لاکان در بودوآ


عشق و دو پا بیش تر


دیالکتیک منفی آدورنو


با من از نرگس ها بگو


اخلاق ساد


گرگ های رام


قرار بر شکفتن میخک بود


زن رفت تا مترسک باشد


نمی بخشمت


ماتروشکا


مترسکی در مترو


بهشت خیابان ششم


مترسنگ


دنیای زیتون


از لابه لای سرنوشت ها


شاید برگردم


غیاب و از هم پاشیدگی معنا


بیتی که گشاده شد در آن کو


کپور در آب های سیاه


27شعر عاشقانه و شعرهای دیگر


نمکخون


س مثل سارا


امروز دوشنبه نیست


زیبایی


پیامبر درخت ها


مولد


فانوس و آینه


عاشق که باشی


زخم بر روشنای صورت


عاشقانه های رنوی پیر قرمز


یک سر و هزار صدا


گل های یک روزه


زن ها به آسمان نگاه می کنند


دو مادر


دمعشقیات


ذکر


خانم فنوباربیتال


مصر و شکر


درخت های باران دیده


تاجریزی خاکستر


نام دیگر دوزخ


کودتآه


مدیترانه


امضای مستقبل


پرنده چیدن


بر ویرانه های فعل


اصلا هم ناگهان نبود


زمان با دست های من


این چنین رد کفش های من


درختان آهسته نمی میرند


کوتاه از کودتای کلمات


فرشته هایی از فلز


کبودی همه سپیدی ها


سایه ای بدون بدن


آسیمه سر


صدای برف کوچ


کیش رخ


ما نیستیم...


زنگار


ایگموو


نمایش نامه های من و مامت