قومس

انتشارات قومس

کتاب های انتشارات قومس

ابزارهای تحلیل سیاست خارجی


اصول و مبانی جغرافیای جمعیت


روابط خارجی ایران 1357-1320


خاورمیانه معاصر


مقدمه نظریه سیاسی


تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب


سیاست جهانی


جهانی شدن و جنوب


تحولات سیاسی اجتماعی ایران


کاربرد آمار در علوم جغرافیایی


سیری در نظریه های انقلاب


مبانی تاریخ اجتماعی ایران


توسعه در مکاتب متعارض


روش تحقیق در علوم سیاسی


بنیادهای نظری علم سیاست


درآمدی بر علم سیاست


نظریه ی روابط بین الملل


نظریه های امپریالیسم


جامعه شناسی دولت


جامعه ‏شناسی‏ احزاب سیاسی


اندیشه های سیاسی سعدی


دولت و توسعه اقتصادی در ایران


حقوق کیفری محیط زیست


کاربرد آمار در جغرافیا


اصول و مبانی جغرافیای شهری


بحران در خاورمیانه


جهانی شدن فرهنگ و سیاست


دریای خزر


جغرافیای زیستی


نوسازی و اصلاحات در ایران


مبانی دیپلماسی


جغرافیای توسعه


نوسازی و توسعه


جنگ سرد صلح سرد


تغییر اقلیم


جمهوری‏ خواهی ‏در ایران


پایان جمهوری خواهی در ایران


سیاست و حکومت در آسیای مرکزی


پایان‏ سیاست


مدیریت و فرهنگ سازمانی


مبانی تجزیه و تحلیل سیستم ها


چالش جنوب


آب و هواشناسی عملی


نظریه بازیها