مهر و دل

انتشارات مهر و دل

کتاب های انتشارات مهر و دل

نیلوفر غمگین


جهان، جهنم است


تاکسیدرمی


یکی خاتون شلنگی


عالیجناب عقرب


سبک نثر فنی


از سانتی متر روبرو


کولی و لیلی


در معرض


در شناخت هایکو


سندروم و آل


شکوفه های گیلاس روسری تو


آواز خوان شب


به من نگو زن!


سفر موش نمکی دنیای هیجانات


جهانی به وسعت ذهن تو


عشق و آتش بس


آن جا میان دشت


روزی روزگاری در شهر غصه


بخار گس تقدیر


ماهورا دلش نمی خواست


عطسه ی سبز بلوط


ساده تر از رنگ


می خواهم بیدار بمانم


شب های طاق بستان


برای پیرمردها مناسب نیست


معجزه ی ایمان


جاودانگی در لواسان


شیهه


اناری در گلویم ترکیده


شورآباد و قندآباد


دوزخ تنهایی


اردو بی اردو


پنجره ی شعر


پنجره ی شعر


همیشه درد همان است


ویزای بی عبور


شکل های پنجره


پیغمبر تنها


غیر قمر هیچ مگو


ازهای است


از جهنم خود نویسم


شعر پرسه ها


هفت قدم تا سنگر


پس از نمایش


سوگنامه ی زندگان


سیاه و سفید


پهلوون برمی گردد


تماس های تلفنی


لبه


شکارچی


کوچه دلفین ها


زبان منشوری ست


پری چهره ها ی مچاله


تو مگر تا کدام نقطه؟


افسانه های پاچاماما


با پرانتزهای باز


شانه های دماوندت


کودتای بی نقطه


از چه رنگی به تن؟


ما حی


عاشقانه های وطن