سبزان

انتشارات سبزان

کتاب های انتشارات سبزان

مدرسه شبانه و کلکسیون


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

متفاوت


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

انفجار بزرگ


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

سفری طولانی از روز به شب


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

فارنهایت 451


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

خانه خوبرویان خفته


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

کتابخانه غرایب


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

پیوند


۷,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ تومان

ماهی برای یک ملعون


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

داینامو


۹,۰۰۰ تومان

روزهای بی پایان


۱۰,۰۰۰ تومان

جشن تولد و تک گویی


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

گنجینه کیهانی


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

دختری که می شناختم


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

هری پاتر و کودک نفرین شده


۱۹,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰ تومان

پیانوی خودنواز


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

لازاروس خندید


۲۵,۰۰۰ تومان

انگشت اتهام


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

بر شانه های غول(کپلر)


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

بیمار انگلیسی


۱۹,۰۰۰ تومان

بر شانه های غول(گالیله)


۴۳,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۰ تومان

شانزدهم هپ ورث،1924


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

محبوس


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

فرنی و زویی


۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰ تومان

دریچه ای به سوی کیهان


۲۷,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ تومان

حکایت های مریخی


۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰ تومان

یادداشتهای شخصی یک سرباز


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان