فهرست کتاب های برگزیده درباره «جامعه شناسی»

فهرست کتاب های برگزیده درباره «جامعه شناسی»

«جامعه شناسی» به ما کمک می کند تا بتوانیم نگاهی نزدیک تر به واقعیت را به جوامع مختلف داشته باشیم؛ این که چگونه بخش های مختلف یک جامعه ایجاد می شوند و تغییر می کنند، و این که این تغییرات اجتماعی، چه پیامدهایی را به دنبال دارند. این علم همچنین ما را قادر می سازد به درکی بهتر از نیروهای اجتماعی برسیم که رفتار انسان ها را شکل می دهند. فهرست پیش رو که از ترکیب لیست های Sociology Group، The Society Pages و List Muse به وجود آمده، برخی از برترین کتاب ها در مورد «جامعه شناسی» را در خود جای داده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست کتاب های برگزیده درباره «جامعه شناسی»

مراقبت و تنبیه


میشل فوکو از فیلسوفان برجسته قرن بیستم

جنس دوم


جزو فهرست 100 کتاب قرن لوموند

توتالیتاریسم


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

نظام جهانی مدرن


برنده جایزه سوروکین سال 1975

تمایز


جزو ده کتاب اول در لیست مهم ترین آثار جامعه شناسی قرن بیستم

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

«هانا آرنت»: کاوش در دنیای «تمامیت خواهی»

نویسنده ای که نام خود را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نظریه پردازان سیاسی در قرن گذشته مطرح کرد.