داستان تکنولوژی

داستان تکنولوژی

داستان های تکنولوژی، به گونه ای زیرشاخه ی ادبیات علمی تخیلی به حساب می آید. اختراع، به کارگیری و در بعضی موارد انتقاد از فناوری های مدرن، نقش بسزایی در شکل گیری و پیشروی داستان های این آثار ایفا می کنند.

کتاب های داستان تکنولوژی

برفک


برنده ی جایزه ی ملی کتاب آمریکا برای داستان و جایزه ی حلقه ی منتقدان کتاب ملی سال 1985

معرفی چند اثر
معرفی کتاب برفک
وهم آور، درخشان و تأثیرگذار.
New York Times