جایزه ی کتاب کودک

جایزه ی کتاب کودک

جایزه ی کتاب کودک، تنها جایزه ی ادبی ملی است که انتخاب برندگانش از آغاز تا انتها تنها توسط کودکان انجام می شود. این جایزه، به دلیل نمایان ساختن نظر و سلیقه ی واقعی کودکان، از جایگاه بسیار بالایی نزد والدین، معلمان، کتابداران، ناشرین و نویسندگان کودک برخوردار است.

کتاب های جایزه ی کتاب کودک

ماتیلدا


برنده ی جایزه ی کتاب کودک سال 1999

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ماتیلدا
ماتیلدا مطمئنا به دل کودکان خواهد نشست.
New York Times Book Review