اقتصادی

اقتصادی

آثار مربوط به حوزه ی اقتصاد به علم اجتماعی تولید، توزیع و مصرف پول، کالا و خدمات در جامعه می پردازند. این گونه کتاب ها علاوه بر این، رفتارها و تعاملات عوامل اقتصادی و چگونگی کارکرد این عوامل را تشریح می کنند.

کتاب های اقتصادی

کتاب از صفر به یک


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب تغییر مسیر


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب از صفر به یک
کتابی تفکربرانگیز.
Library Journal