ادبیات ولز

ادبیات ولز

ولز، ادبیاتی کهن دارد. دوره ی اولیه ی ادبیات این کشور، عصر شاعرانی بود که در هنر شاعری و داستان سرایی اشتغال داشتند و تعلیمات سختی برای این کار می دیدند. دوره ی نوین ادبیات ولز با رنسانس و اصلاحات پروتستانی شروع شد. در این دوره، ژانرهای مختلف ادبی مورد توجه نویسندگان مختلف ولزی قرار گرفت و آثار نمایشی رونق فراوانی یافت.

کتاب های ادبیات ولز

ستون های زمین


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

معرفی چند اثر
معرفی کتاب جزیره ی توفان
شاهکاری از تعلیق، هیجان و دسیسه های خطرناک قلب آدمی.
Goodreads