فرهنگی

فرهنگی

کتاب های این دسته، فرهنگ و مسائل پیرامون فرهنگ های مختلف سراسر دنیا در زمان های مختلف را در کانون توجه خود قرار می دهند و به تفسیر و تشریح نقاط مثبت و منفی فرهنگی مشخص می پردازند.

کتاب های فرهنگی

حسرت نمی خوریم


برنده ی جایزه ی بهترین اثر غیرداستانی بی بی سی سال 2010

معرفی چند اثر
معرفی کتاب حسرت نمی خوریم
گزارشی روشن گرانه از زندگی در کره ی شمالی.
New York Review of Books