مدیریت

کتاب های مدیریت

کتاب سخت ترین نکات در مورد سخت ترین چیزها


جزو فهرست کتاب هایی که زندگی تان را دگرگون خواهند کرد

معرفی چند اثر
معرفی کتاب سخت ترین نکات در مورد سخت ترین چیزها
مباحث و مثال های هوروویتز، کاربردی و تفکربرانگیز هستند.
New York Times