جایزه ی اورگان بوک

جایزه ی اورگان بوک

جوایز اورگان بوک (oregon book)، جوایزی ادبی هستند که توسط انجمن هنرهای ادبی داده می شوند و به بزرگ ترین موفقیت نویسندگان فعال در شعر، ادبیات داستانی، ادبیات غیرداستانی ادبی، نمایش نامه و ادبیات کودک و نوجوان، تعلق می گیرند.
جایزه ی اورگان بوک، توسط برایان بوث و موسسه ی اورگان در سال 1987 بنیان گذاری شده است و برندگان آن، فقط بر اساس شایستگی ادبی آثار، توسط داورانی غیردولتی انتخاب می شوند.

کتاب های جایزه ی اورگان بوک

باشگاه مشت زنی


برنده ی جایزه ی اورگان بوک برای بهترین رمان سال 1997

معرفی چند اثر
معرفی کتاب باشگاه مشت زنی
گزنده، آشوب ناک، با طنزی تلخ، خشن و نفس گیر در همه ی لحظات.
Publishers Weekly