جایزه ی شرلی جکسون

جایزه ی شرلی جکسون

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی شرلی جکسون

پارالاکس


نامزد جایزه برام استوکر سال 2007

جانشین


برنده ی جایزه ی شرلی جکسون سال 2009

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر