مسعود مدنی

مسعود مدنی

کتاب های مسعود مدنی

چگونه فیلمنامه بنویسیم جلد 1


مفاهیم پنهان در فیلمنامه


فرهنگ اصطلاحات سینمایی


دستور زبان سینما


چگونه فیلمنامه بنویسیم جلد 3


چگونه فیلمنامه بنویسیم جلد 2


تئوری های اساسی فیلم


صد نمای معرف سینمایی


تدوین


خلق شخصیت


نگارش متن تلویزیونی