دادلی اندرو

دادلی اندرو

دادلی اندرو (متولد 1945) یکی از نظریه‌پردازان و پژوهشگران بزرگ سینما و استاد دانشگاه یِیل است که کتاب‌‌های متعددی در مورد آندره بازن، سینمای فرانسه، و نظریه‌ی فیلم دارد.

کتاب های دادلی اندرو

آنچه سینما هست


تئوری های اساسی فیلم