خاویر کرمنت

خاویر کرمنت

خاویر کرمنت، نویسنده و روانشناس آمریکایی است. او با نگارش کتاب بیشعوری که در ایران با استقبال کم نظیری رو به رو شد، توجه بسیاری از مخاطبین کتاب های خودپروری را جلب کرد.

کتاب های خاویر کرمنت

بیشعورهای گردن کلفت


بیشعورهای ابدی


بیشعوری


توطئه بیشعورها


بی شعوری بس است دیگر