ساندرا لوینز

ساندرا لوینز

ساندرا لوینز نویسنده / تصویرگر آمریکایی که مسئولیت آیا این پودینگ شکلات بود؟ داستان برای بچه های کوچک درباره طلاق، کتابی که به خوبی مرور شده است و برای کمک به کودکان در درک این مسئله که آنها مسئول طلاق والدین خود نیستند، طراحی کرده است.

کتاب های ساندرا لوینز

الی و دروغ سنجش


به خاطر دسر شکلاتی