کیت جنکینز

کیت جنکینز

کیت جنکینز (1943) تاریخ نگار انگلیسی است. جنكینز تاریخ قرون وسطایی و مدرن و همچنین نظریه سیاسی را در دانشگاه ناتینگهام تحصیل كرد. همچون هایدن وایت و تاریخ نگاران "پسامدرن" ، جنكینز معتقد است كه خروجی هر مورخ باید به عنوان یك داستان تلقی شود. اثری از تاریخ به همان اندازه در مورد جهان بینی خود تاریخ و مواضع عقیدتی است که درباره وقایع گذشته است. این بدان معنی است که مورخان مختلف به ناگزیر معانی مختلف را با وقایع مشابه تاریخی نسبت می دهند. با این وجود، همه مورخان با وجود اسناد و مدارک تاریخی (یا "مصنوعات") محدود هستند.

کتاب های کیت جنکینز

بازاندیشی تاریخ