بیتا ترابی

بیتا ترابی

بیتا ترابی متولد سال 1362 ، نویسنده و مترجم کتاب کودکان می باشد. او همچنین با نشریانی مانند سروش نوجوان، پندار، رشد جوان و... همکاری کرده است.

کتاب های بیتا ترابی

پوملو فیل فیلسوف 5


پوملو فیل فیلسوف 6


تفاوت ها


تفاوت ها


شکل ها


رنگ ها


پوملو فیل فیلسوف 1


پوملو فیل فیلسوف 2


پوملو فیل فیلسوف 4


احمق با نمک (1)


احمق با نمک (2)


پوملو فیل فیلسوف 3


خواب بی پایان


مجموعه توصیه های سلستن