روبرت دی ویلیس

روبرت دی ویلیس

رابرت اف. دویلیس استاد پژوهش در گروه بهداشت و آموزش بهداشت (دانشکده بهداشت) و گروه روانشناسی (کالج هنر و علوم) در دانشگاه کارولینات شمالی چاپل هیل است. علاوه بر این ، وی عضو هیئت علمی هسته مرکزی رابرت وود جانسون ، عضو هیئت علمی بالینی ، دانشکده بالینی (دانشکده پزشکی) است. دکتر DeVellis همچنین مدیر مرکز اندازه گیری و روش های مرکز پیری اقلیت UNC و مدیر دانشیار مرکز تحقیقات بالینی چند وجهی آرتروز UNC است ، جایی که او همچنین عضو اصلی متدولوژی این مرکز است. وی در هیئت مدیره بخش روانشناسی سلامت آمریكایی (38) ، در بخش مطالعات بالینی / پیامدهای / درمانی و بنیادهای آرتروز و در هیئت مشاوره امور ایثارگران و ابتکار عمل ارزیابی سنجی فعالیت کرده است. وی در هیئت تحریریه آرتروز مراقبت و تحقیقات و تحقیقات بهداشت و آموزش و همچنین به عنوان ویرایشگر میهمان ، ویراستار همکار مهمان یا داوری بیش از دوجین مجله دیگر خدمت کرده است. علایق تحقیق فعلی وی شامل بررسی عوامل بین فردی است که سازگاری با مزمن را تسهیل می کند و متغیرهای اجتماعی و رفتاری مرتبط با سلامت و بیماری را تسهیل می کند. او از اوایل دهه 1980 به عنوان PrincipalInvestigator یا Co-Investigator در یک سری پروژه های تحقیقاتی با بودجه دولت فدرال و بنیادهای خصوصی خدمت کرده است.

کتاب های روبرت دی ویلیس