دیوید بلوستین

دیوید بلوستین

دیوید بلوستین (David L. Blustein) استاد گروه مشاوره، رشد و روانشناسی تربیتی در دانشکده آموزش Lynch در کالج بوستون است. دکتر بلوستین عضو بخش 17 (روانشناسی مشاوره) انجمن روانشناسی آمریکا و عضو انجمن ملی توسعه شغلی است. وی جایزه Early Career Scientist Scientist-Practitioner و جایزه John Holland را به خاطر موفقیت برجسته در زمینه تحقیقات شخصیتی و شغلی از انجمن روانشناسی مشاوره انجمن روانشناسی آمریکا دریافت کرده است. دکتر بلوستین بیش از 120 مقاله و فصل کتاب در زمینه توسعه شغلی، انتقال مبتنی بر کار، فرایند اکتشاف، رابط کار با عملکرد بین فردی و روانشناسی کار منتشر کرده است. وی همچنین کتابی با عنوان روانشناسی کار: چشم انداز جدیدی برای توسعه شغلی، مشاوره و سیاست های عمومی و کتاب پیش رو با عنوان اهمیت کار در عصر عدم قطعیت: تجربه کار فرسایشی در آمریکا (انتشارات دانشگاه آکسفورد) منتشر کرده است. .

کتاب های دیوید بلوستین

روان شناسی کار