آلن اسکلاور

آلن اسکلاور

آلن اسکلاور (Alan L. Sklover) شریک بنیانگذار Sklover & Associates ، LLC ، یک شرکت حقوقی در شهر نیویورک است که نمایندگان مدیران ارشد در سراسر جهان در زمینه استخدام، جبران خسارت و مذاکرات قطع رابطه است. آقای اسکلور به طور منظم در CNN ، CNBC ، Court TV ، رادیوی تجاری بلومبرگ و رادیو عمومی ملی حضور دارد. او توسط کلیه نشریات تجاری برجسته نقل قول می شود، و در کنفرانسهای برجسته تجارت و دانشگاهها سخنرانی می کند و سمینارها را هدایت می کند.

کتاب های آلن اسکلاور

امنیت شغلی