رضا فاضل

رضا فاضل

رضا فاضل متولد سال 1328، جامعه‌شناس و مترجم ایرانی است. رضا فاضل دارای مدرك دكتری در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است. وی  استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بود.

کتاب های رضا فاضل

شکاف جهانی


ملاقات با مدوسا


میعاد با راما


جامعه خطر


دعوت به جامعه شناسی


میعاد با راما


2010 اودیسه دو