گیلیان ولف

گیلیان ولف

گیلیان ولف (Gillian Wolfe) مدیر یادگیری و روابط عمومی در گالری تصاویر دالویچ، یکی از مشهورترین مجموعه های خصوصی در انگلستان است. او همچنین به عنوان مشاور آزاد فعالیت می کند و در سراسر جهان به سخنرانی پرداخته است.

کتاب های گیلیان ولف

نور در هنر


ترسیم خط در هنر


زبان بدن در هنر


زیرکی در هنر


موشکافی در هنر