جان مک کواری

جان مک کواری

جان مک کواری (2007-1919) یک متکلم، فیلسوف و کشیش انگلیسی بود. او نویسنده اصول الهیات مسیحی (1966) و عیسی مسیح در اندیشه نو (1991) بود. تیموتی Bradshaw ، در نگارش کتابچه راهنمای متکلمان آنگلیکن، مک کواری را به عنوان "بی تردید برجسته ترین متکلم منظمی آنگلیکنیسم در نیمه دوم قرن بیستم" توصیف کرد.

کتاب های جان مک کواری

هایدگر و مسیحیت


فلسفه ی وجودی