جائو چه

جائو چه

جائو چه استاد و همچنین مدیر موزه تاریخ طبیعی و پژوهشگاه دانشگاه ایهوا در كره جنوبی است. کتابهای او شامل تکامل رفتارهای اجتماعی تکامل سیستم های جفت گیری در حشرات و بندپایان است.

کتاب های جائو چه

زندگی اسرار آمیز مورچه ها