ابوالفضل الله دادی

ابوالفضل الله دادی

ابوالفضل اللهدادی متولد سال ۱۳۶۱ در قم، تحصیلکردهی رشتهی زبان و ادبیات فرانسه و فارغالتحصیل کارشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۸۵ و کارشناسیارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال ۱۳۹۰ است.

وی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به مدت دو سال معاونت سرویس فرهنگی روزنامهی تهرانامروز را برعهده داشت و از سال ۱۳۹۲ نیز دبیر سرویس بینالملل روزنامهی هفت صبح است. او همچنین با روزنامههای روزگار، کسبوکار، نام و نشان تجاری، نسل فردا و هفتهنامههای همشهریجوان، تماشاگران امروز و ماهنامهی سینمایی ۲۴ همکاری داشته استمنبع سایت : Nashreney.com

کتاب های ابوالفضل الله دادی