ابوالفضل الله دادی

ابوالفضل الله دادی

ابوالفضل اللهدادی متولد سال ۱۳۶۱ در قم، تحصیلکردهی رشتهی زبان و ادبیات فرانسه و فارغالتحصیل کارشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۸۵ و کارشناسیارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال ۱۳۹۰ است.وی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به مدت دو سال معاونت سرویس فرهنگی روزنامهی تهرانامروز را برعهده داشت و از سال ۱۳۹۲ نیز دبیر سرویس بینالملل روزنامهی هفت صبح است. او همچنین با روزنامههای روزگار، کسبوکار، نام و نشان تجاری، نسل فردا و هفتهنامههای همشهریجوان، تماشاگران امروز و ماهنامهی سینمایی ۲۴ همکاری داشته است منبع سایت : Nashreney.com

کتاب های ابوالفضل الله دادی

کابل اکسپرس


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

بد


۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ تومان

مرد کابل


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

برای این لحظه متشکرم


۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ تومان

مرسو چه کسی را کشت؟


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

پسرانی از جنس روی


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان