محسن مسرت

محسن مسرت

محسن مسرت متولد سال 1320، استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه اوزنابروک آلمان می باشد.

کتاب های محسن مسرت

جنگ اوکراین


اقتصاد سرمایه داری