لوییس کاروئانا

لوییس کاروئانا

لوئیز کاروئانا استاد دانشگاه است. در سال 1991 به عنوان یک کشیش جسیوتی مقرر شد، کاروئانا دین را با اهداف علمی خود آمیخته است. وی مدرک لیسانس علوم را از دانشگاه مالت در ریاضیات و فیزیک دریافت کرد. وی سپس مدرک کارشناسی ارشد رشته فلسفه را از کالج هایتروپ در دانشگاه لندن به دست آورد.

کتاب های لوییس کاروئانا

علم و فضیلت