لورا ریس

لورا ریس

لورا ریس نویسنده کتابهای بازاریابی و بنیانگذار شرکت مشاوره تبلیغاتی Ries & Ries با پدرش آل ریس است. لورا ریس از سال 1994 مشاو تبلیغات و برندسازی در شرکت خود است.

کتاب های لورا ریس

شعار برند شیپور جنگ


چکش بصری