پژمان رحیمی زاده

پژمان رحیمی زاده

به دنیا که آمدم سال 1349 بود، در بیمارستان پارس شهر تهران. خواهری دارم که سه سال قبل از من به دنیا آمده بود و برادری که هشت سال بعد متولد شد. شهری که در آن دوران کودکی ام را سپری کردم لاهیجان نام دارد که در پای کوهی به نام شیطان کوه گسترش پیدا کرده است. اسم بی ربطی برای کوهی  سر سبز که تمام طول و عرض اش را در یک نیم روز طی می کردی و در نهایت با یک خارپشت بی آزار روبرو می شدی... از آن سال ها خیلی گذشته است و من هیچوقت نفهمیدم شیطان کوه چرا شیطان کوه شد. فقط از آن کوه کوچک، اسمی ماند و بوی بارانش و خارپشت هایی که منقرض شدند.

کتاب های پژمان رحیمی زاده

خوابی پر از گوسفند