جان ماناگن

جان ماناگن

جان موناگان استادیار مردم شناسی در دانشگاه وندربیلت و همکار استمراردر اصول سازمان اجتماعی هایلند می باشد.

کتاب های جان ماناگن