جوزف نیکولوسی

جوزف نیکولوسی

جوزف نيكولوسي متولد 24 ژانویه 1947 و درگذشته  8 مارس 2017 ، روانشناس بالینی آمریکایی بود که از "تبدیل درمانی" حمایت می کرد و آن را آموزش می داد. این درمان نوعی روش درمانی است که می تواند به افراد کمک کند بر خواسته های همجنس گرایانه خود غلبه کنند یا آن را کاهش دهند. نیکولوسی بنیانگذار و رئیس انجمن ملی تحقیقات و درمان همجنس گرایی (NARTH) بود.

کتاب های جوزف نیکولوسی

فهم هم جنس گرایی