علی طاهر الحمود

علی طاهر الحمود

علی طاهر الحمود ، که دکترای خود را از گروه جامعه شناسی دانشگاه بغداد دریافت کرده است ، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه بغداد است. وی در مورد ساخت دولت ، ملت ، هویت و اسلام سیاسی تحقیق می کند. او متولد سال 1983 است. الحمود، از دوران کودکی در قم زندگی کرده و تحصیلات حوزوی هم دارد.

کتاب های علی طاهر الحمود

اخگر گداخته حکومت