هادی رستمی

هادی رستمی

هادی رستمی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا می باشد. وی متولد سال 1357 است و دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته ی حقوق کیفری و جرم شناسی می باشد.


کتاب های هادی رستمی

حقوق کیفری و لیبرالیسم