شهرام محمدخانی

شهرام محمدخانی

دکتر شهرام محمدخانی متولد سال 1351، دارای دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، 85-1379. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، 79-1375. و کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، 75-1372 می باشد.                              

کتاب های شهرام محمدخانی