فریبرز فرید افشین

فریبرز فرید افشین

فریبرز فرید افشین متولد سال 1362 ، مؤلف و نویسنده ی کتاب های هنری می باشد.

کتاب های فریبرز فرید افشین

طراحی از بدن انسان


30 تمرین طراحی


آموزش کامل طراحی


طراحی از منظره 1 و 2


کلیدهای طراحی 2