بو ساندلین

بو ساندلین

بو ساندلین متولد سال 1942 ، استاد اقتصاد در دانشگاه گوتنبرگ می باشد. وی دارای مدرک دکتری از دانشگاه گوتنبرگ است. 

کتاب های بو ساندلین