سیلویا فدریچی

سیلویا فدریچی

سیلویا فدريچي (متولد 1942) یک دانشمند، آموزگار و فعال ایتالیایی و آمریکایی از سنت مارکسیستی فمینیستی استقلال گرای مستقل است. او یک استاد مشهور و عضو هیئت علمی در دانشگاه هافسترا است که در آنجا استاد علوم اجتماعی بود. او سالها به عنوان معلم در نیجریه مشغول به کار بود، همچنین بنیانگذار کمیته آزادی علمی در آفریقا، و عضو جمعی از یادداشت های نیمه شب است.

کتاب های سیلویا فدریچی

کالیبان و ساحره