النا فاویلی

النا فاویلی

النا فاویلی، نویسنده و کارآفرین ایتالیایی است.فاویلی در مجله های متعددی فعالیت داشته و مدیر اتاق های خبری دیجیتال در نهادهای مختلفی بوده است. او در سال 2011 به همراه فرانچسکا کاوالو، مجله ای برای کودکان را به وجود آورد.

کتاب های النا فاویلی