زوبین خبازی

زوبین خبازی

زوبین خبازی (ZUBIN KHABAZI)، معمار، محقق و نویسنده، در رشته مهندسی معماری، دانشکده معماری (AA) لندن، استاد مهندسی فن آوری های ظریف و طراحی (EmTech) تحصیل کرد، پس از مطالعات قبلی در IAUM ، جایی که موفق به اخذ لیسانس و کارشناسی ارشد معماری (MAch) با افتخارات. وی در دانشگاه های مختلف معماری به تدریس و سخنرانی پرداخته و مقالات و تحقیقات منتشر کرده است. وی تحقیقات خود را از طریق انتشار نشریات "الگوریتم های تولیدی" گسترش داده است. به عنوان مجموعه ای از کتابهای الکترونیکی، "الگوریتم های تولیدی" واسطه طراحی و تحقیق در زمینه معماری الگوریتمی و ساخت دیجیتال هستند که در آن آنها ترکیبی از مواد را با محاسبات طراحی می کنند. به موازات او در چندین پروژه معماری شرکت داشت و در شرکتهای معماری بیشتر به عنوان مشاور فناوری و مشاور و توسعه دهنده فرآیندهای طراحی الگوریتمی کار کرد. تحقیقات مربوط به توسعه سیستم در معماری از طریق محاسبه، راه حل های الگوریتمی برای برنامه های طراحی پیچیده و هوش ساختگی، زمینه های تحقیق و علاقه فعلی وی است که وی با همکاری متخصصان در "آزمایشگاه معماری الگوریتمی" _ [مورفوژنتیسم] دنبال می کند.

کتاب های زوبین خبازی

فرایندهای طراحی دیجیتال


نهشت دیجیتال مواد