طریف خالدی

طریف خالدی

طریف خالدی زاده 24 ژانویه 1938 مورخ فلسطینی است که هم اکنون کرسی شیخ زاید را در مطالعات اسلامی و عربی در دانشگاه آمریکایی بیروت در لبنان دارد. وی قبل از تدریس در دانشگاه آمریکایی بیروت به عنوان استاد گروه تاریخ از 1970 تا 1996 ، در آکسفورد و دانشگاه شیکاگو تحصیل کرد و در سال 1985 مدرک دانشگاهی را دریافت کرد.

کتاب های طریف خالدی

زیستن با کتاب


انجیل به روایت مسلمانان