نیل مهتا

نیل مهتا

نیل مهتا نویسنده و داده پرداز است که در گذشته در هاروار ، مایکروسافت و چندین شرکت دیگر کار کرده.

کتاب های نیل مهتا

حباب یا انقلاب