دیوید مورو

دیوید مورو

دیوید مورو مدیر تحقیقات در موسسه قانون و سیاست حذف کربن و فروم ارزیابی مهندسی آب و هوا است که هر دو در دانشکده خدمات بین المللی در دانشگاه آمریکا قرار دارند. او همچنین عضو پژوهش در موسسه فلسفه و سیاست های عمومی است.

کتاب های دیوید مورو

کتاب کار استدلال